Links


KNMG en Artsennet
KNMG                                                                                                                                                                                                                                                                                     Medisch Contact
Inloggen in GAIA
Artsennet

KAMG/de verenigingen binnen KAMG/LOSGIO
KAMG
AJN
FMG
NVAG
NVDG
NVFG
NVMM
VIZ-sb
VAGZ
VvAwT
VVAK
LOSGIO

Andere sociaal-geneeskundige verenigingen 
NVAB
NVVG

Andere artsenverenigingen
Orde van Medisch Specialisten
LHV
NHG

Overheid
Overheid.nl
Ministerie van VWS
Ministerie van SZW
VNG

Wetgeving, regelgeving en dergelijke
wetten.overheid.nl 
socialezekerheidswetten
de Rechtspraak
Rijksoverheid: Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid
Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

Richtlijnen/standaarden
Richtlijnen bedrijfsartsen
Richtlijnen verzekeringsartsen 
Kwaliteitsbibliotheek Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten
NHG-standaarden
GGZ-richtlijnen

Classificatie 
WHO over de ICF
Nederlandse vertaling van de ICF

Naslag
Farmacotherapeutisch kompas
Handy Wijzer

Arbeidsgeschiktheid
Wet werk en bijstand (Wwb)
Participatiewet
Arboportaal.nl
UWV, met informatie over de Wajong op de website van het UWV
Kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde 

Armoedebeleid/schuldhulpverlening/Wgs
 
  
Leerplichtwet 1969 
 
Gezag